Lāčplēša iela 20A-1, Rīga, LV-1011, Latvija

info@lmena.lv

+371 67 399 001

Pārstāvot maksājumu pakalpojumu
un elektroniskās naudas iestāžu
intereses

PIEVIENOTIES

PAR MUMS

Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācija (LMENA) ir bezpeļņas organizācija, ko vada asociācijas biedri. LMENA pārstāv maksājumu pakalpojumu sniedzēju un elektroniskās naudas iestādžu intereses.

LMENA ir dibināta 2016. gadā, lai atvieglotu un palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar normatīvā regulējuma bāzes pilnveidošanu, nodrošinātu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu kopējo interešu pārstāvību dažādās institūcijās. Asociācija izveidota arī ar mērķi veicināt korporatīvās pārvaldības un atbildības stiprināšanu, sekmēt patērētāju tiesību ievērošanu un klientu naudas līdzekļu aizsardzību, un veicināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu leganlizāciju un terorisma finansēšanas novēršanas labākās prakses ieviešanu.

Asociācija arī plāno aktīvi darboties, lai nodrošinātu mācību un kvalifikācijas celšanu nozarē.

BIEDRI

Šobrīd Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijā
ir šādi tirgus dalībnieki:

JAUNU BIEDRU UZŅEMŠANA

Par Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijas biedru var kļūt reģistrētas kredītiestādes, elektroniskās naudas iestādes, maksājumu iestādes u.c. iestādes, kuras ir noteiktas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 2.pantā (turpmāk iestādes).
Par asocijācijas biedru var kļūt arī licencētas iestādes.
Lai kļūtu par asociācijas biedru nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegums, kas atbilst asociācijas apstiprinātam paraugam.

Anketa

NOLIKUMS

Asociācijas darbības mērķis ir sekmēt Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēju un elektroniskās naudas iestāžu sistēmas nostiprināšanu un attīstību.

Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, asociācija ir izvirzījusi sekojošus uzdevumus:

Biedru tiesību un profesionālo interešu un vajadzību aktīva pārstāvība sarunās ar Latvijas un starptautiskām institūcijām un organizācijām

Maksājumu pakalpojumu sniedzēju un elektroniskās naudas iestāžu darbinieku apmācība un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Individuālu, metodisku, juridisku u.tml. konsultāciju nodrošināšana LMENA biedriem

Asociācijas biedru kopējo projektu koordinācijas un sadarbības veicināšana

Informācijas monitoringa veikšana un pieredzes apmaiņa starp LMENA biedriem

Maksājumu pakalpojumu sniedzēju un elektroniskās naudas iestāžu kopējo problēmu risināšanas koordinācija

Asociācijas biedru tiesību un interešu aizstāvība

Asociācijas vadība ir valde, kuras sastāvā ir trīs valdes locekļi. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju uz vienu gadu.

Valdes priekšsēdētāja uzdevums ir:

Organizēt valdes darbu

Vadīt valdes sēdes un paraksta sēžu protokolus

Valdes uzdevums ir vadīt un pārzināt asociācijas lietas, t.sk.:

Sasaukt biedru sapulces un organizēt asociācijas valdes un biedru sapulču lēmumu un uzdevumu izpildi

Rīkoties ar asociācijas budžetu atbilstoši biedru sapulces un valdes lēmumiem

Asociācijas vārdā vest sarunas un slēgt līgumus

Pieņemt darbā un atbrīvot no darba asociācijas darbiniekus, noteikt viņu atalgojumu

Pārstāvēt asociāciju attiecībās ar trešajām personām, t.sk. valsts un citām organizācijām, kā arī ārzemju un starptautiskām organizācijām

Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija. Revīzijas komisija sastāv no priekšsēdētāja un diviem locekļiem, kurus uz trim gadiem ievēl biedru sapulce.

Revīzijas komisijas uzdevums ir:

Veikt asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju

Dot atzinumu par asociācijas budžetu un gada pārskatu

Izvērtēt asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu

Sniegt ieteikumus asociācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai

Dmitrijs Kačanovs
Valdes priekšsēdētājs

+371 20153202
d.kacanovs@lmena.lv

Andrejs Bosko
Valdes loceklis

+371 67226717
a.bosko@lmena.lv

Staņislavs Čaikovskis
Valdes loceklis

+371 29415155
s.caikovskis@lmena.lv